cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc không tái lập hợp đồng khoán bảo vệ rừng và trồng rừng
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 04/2014/HC-GĐT
  • Ngày tuyên án: 15-04-2014
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại