cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 249) Vụ án Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 247/2015/HS
  • Ngày tuyên án: 24-07-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ