cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án:
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 03/2017/NQ-HĐT
  • Ngày tuyên án: 16-03-2017
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ