cơ sở dữ liệu pháp lý

1051/2016/LĐ-ST: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải Sơ thẩm Lao động

  • 1256
  • 49

Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải

18-09-2016
TAND cấp huyện

Do đó, ngày 28/12/2015 bà NĐ_Quý khởi kiện Công ty vì đã sa thải trái pháp luật và buộc Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho bà NĐ_Quý các khoản tiền sau: Buộc Công ty thanh toán cho bà NĐ_Quý số tiền hoa hồng là 85.399.710 đồng. Buộc Công ty thanh toán 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động là (17.194.289 đồng X 2) = 34.388.578 đồng.


1233/2012/LĐPT: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bằng hình thức sa thải, đòi tiền lương và bồi thường thiệt hại Phúc thẩm Lao động

  • 850
  • 36

Tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật sa thải

24-09-2012
TAND cấp tỉnh

Ngày 26/02/2011 Công ty có báo cơ quan quản lý lao động về việc xử lý kỷ luật đối với ông NĐ_Đạt và Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp HCM (Hepza) không có ý kiến. Ngày 28/02/2011 Công ty ra quyết định xử lý kỷ luật sa thải đối với ông NĐ_Đạt và gửi quyết định qua đường bưu điện cho ông NĐ_Đạt. Nay với những yêu cầu như bên phía nguyên đơn đã trình bày, Công ty không đồng ý vì Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật đúng qui định của pháp luật.