cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
  • Loại vụ việc: Tái thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 05/2009/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 11-05-2009
  • Số hiệu vụ việc bị Tái thẩm: N/A
  • Ngày tuyên án bị Tái thẩm: 30/11/-0001