TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 139, Điều 140, Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 và Điều 145

2. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

3. Luật Thương mại 2005

Điều 50, 55 và 306

4. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 2 Điều 275