TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 3 Điều 25; Điểm a Khoản 1 Điều 33; Điểm c Khoản 1 Điều 35; Khoản 2 Điều 80; Điều 199; Điều 202; Điều 245; Điều 252

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 122; Điều 123; Điều 124; Điều 280; Điều 281; Điều 290; Điều 302; Điều 305; Điều 355; Điều 471; Điều 473; Khoản 1 Điều 474; Điều 715; Điều 717; Điều 718; Điều 719; Điều 720;

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 26; Điều 30; Điều 31; Điều 32

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009