cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ CHÍNH SÁCH

Danh mục các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh cắt giảm kiểm tra chuyên ngành

Ngày áp dụng: 31/07/2019

Tình trạng: Đang có hiệu lực

ÁP DỤNG VỚI CÁC MÃ HS