cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39039099 Loại khác
2 Phần VII Chương 39 39159000 Từ plastic khác
3 Phần VII Chương 39 39201090 Loại khác
4 Phần XI Chương 63 63051019 Loại khác
5 Phần XI Chương 63 63051021 Từ đay
6 Phần XI Chương 63 63051029 Loại khác