cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)
Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)
Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN