cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 39 39173299 Loại khác
2 Phần XX Chương 94 94059920 Chụp đèn bằng vật liệu khác
3 Phần XVI Chương 85 85395000 Đèn đi-ốt phát quang (LED)
4 Phần XX Chương 94 94054099 Loại khác