TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU
12 vụ tranh chấp liên quan đến TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Caselaw.vn: 12 vụ tranh chấp liên quan đến TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 5 vụ tranh chấp liên quan đến loại HỢP ĐỒNG MẪU

Caselaw.vn: HỢP ĐỒNG MẪU và tuyển tập 5 vụ tranh chấp liên quan

25/04/2017 Xem thêm

6 vụ án tranh chấp LỐI ĐI CÔNG CỘNG

Caselaw.vn: Yêu cầu mở, trả lại lối đi công cộng: 4 vụ; Kiến nghị thu hồi đất để làm lối đi công cộng: 1 vụ; Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lấn chiếm lối đi công cộng: 1 vụ

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 44 vụ án tranh chấp đất đai bị lấn chiếm

Tranh chấp bồi thường đất bị lấn chiếm: 5 vụ; B. Trả lại đất đai bị lấn chiếm: 10 vụ; C. Không chấp nhận yêu cầu đòi đất đai bị lấn chiếm: 6 vụ; D. Chưa xác định được là đất đai bị lấn chiếm: 23 vụ

25/04/2017 Xem thêm

14 vụ án tranh chấp lối đi chung

Công nhận là lối đi chung: 4 vụ; Không công nhận là lối đi chung: 4 vụ; C. Chưa xác định: 6 vụ

25/04/2017 Xem thêm

4 vụ án tranh chấp lao động liên quan đến PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Bị đơn đã không thực hiện các bước như xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, cũng như không trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (do Văn phòng đại diện không có tổ chức công đoàn cơ sở)

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 15 vụ án Tòa đình chỉ/không chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của đương sự vì hết thời hiệu khởi kiện

Caselaw.vn: Tuyển tập 15 vụ án Tòa đình chỉ/không chấp nhận yêu cầu của đương sự vì hết thời hiệu khởi kiện

25/04/2017 Xem thêm