cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:
Tuyển tập 98 văn bản tham khảo khi lập hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị điện tử
Tuyển tập 98 văn bản tham khảo khi lập hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị điện tử
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thật về Thoát nước thải và quản lý chất thải rắn
Bộ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thật về Thoát nước thải và quản lý chất thải rắn
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 6 tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thật áp dụng cho Hệ thống cấp nước
Bộ 6 tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thật áp dụng cho Hệ thống cấp nước
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 20 tiêu chuẩn, quy phạm về thiết kế Hệ thống điện và chiếu sáng
Bộ 20 tiêu chuẩn, quy phạm về thiết kế Hệ thống điện và chiếu sáng
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 4 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường giao thông
Bộ 4 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường giao thông
(22-04-2020) Xem thêm

Tham khảo 1 số quy định, tiêu chuẩn về thiết hệ thống thông tin liên lạc
Tham khảo 1 số quy định, tiêu chuẩn về thiết hệ thống thông tin liên lạc
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 6 tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường
Bộ 6 tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường
(22-04-2020) Xem thêm

Các văn bản Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn các nội dung đánh giá tác động môi trường của một dự án đầu tư
Các văn bản Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn các nội dung đánh giá tác động môi trường của một dự án đầu tư
(22-04-2020) Xem thêm

Văn bản hướng dẫn ký quỹ đầu tư thực hiện dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Văn bản hướng dẫn ký quỹ đầu tư thực hiện dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
(22-04-2020) Xem thêm

Bộ 30 tiêu chuẩn, kỹ thuật về kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và điện áp dụng đối với nhà máy sản xuất thiết bị điện tử
Bộ 30 tiêu chuẩn, kỹ thuật về kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và điện áp dụng đối với nhà máy sản xuất thiết bị điện tử
(22-04-2020) Xem thêm