cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 26-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-07-2015
Ngôn ngữ:

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 29-11-2013
Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
Ngôn ngữ: