cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-06-2012
Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
Ngôn ngữ:Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 21-11-2007
Ngày có hiệu lực: 01-07-2008
Ngôn ngữ:

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 23-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ: