cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 24-11-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
Ngôn ngữ:

Luật Điện Lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 03-12-2004
Ngày có hiệu lực: 01-07-2005
Ngôn ngữ:


Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 29-06-2001
Ngày có hiệu lực: 01-01-2002
Ngôn ngữ:

Luật Du lịch 2017 Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 19-06-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ:

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 26-11-2014
Ngày có hiệu lực: 01-07-2015
Ngôn ngữ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 18-06-2014
Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
Ngôn ngữ:


Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch Đang có hiệu lực

Ngày ban hành: 31-12-2017
Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
Ngôn ngữ: