cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 45TCT/PCCS ngày 06/01/2005 Về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà để làm trường học do Tổng cục Thuế ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 45TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
  • Ngày ban hành: 06-01-2005
  • Ngày có hiệu lực: 06-01-2005
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 45TCT/PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với xã hội hóa giáo dục

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11815/CT-TTHT ngày 3/11/2004 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà để làm trường học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao quy định: “Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo các mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này không phải nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu cho thuê”. Nhưng cơ sở công lập nêu ở Điều 8 này phải được cơ quan nhà nước cho phép thành lập theo quy định tại Chương V Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ nêu trên.

Công văn số 2261 TCT/PCCS ngày 26/7/2004 của Tổng cục Thuế chỉ trả lời cho Công ty TNHH I..Q Joton, do vậy không áp dụng chung cho mọi trường hợp là các tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê để làm trường học, dạy nghề …

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương