cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 215/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-12-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 26-07-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1257 ngày (3 năm 5 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 26-07-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (6)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)