cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 215/2013/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-12-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 26-07-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1257 ngày (3 năm 5 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 26-07-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: