cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (7)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)