cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/06/2011 của Chính phủ Về sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 44/2011/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 14-06-2011
 • Ngày có hiệu lực: 15-08-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 26-12-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 499 ngày (1 năm 4 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 26-12-2012
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: