cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 141/2007/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 05-09-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-07-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2100 ngày (5 năm 9 tháng 5 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-07-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: