cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ Sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh người cao tuổi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 120/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-10-2003
 • Ngày có hiệu lực: 08-11-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-05-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1297 ngày (3 năm 6 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-05-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 28-05-2007, Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ Sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh người cao tuổi (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (Văn bản hết hiệu lực)”. Xem thêm Lược đồ.

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 120/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2002/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGƯỜI CAO TUỔI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi như sau:

"Điều 9. Người cao tuổi được chăm sóc sức khoẻ theo quy định của Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 8 năm 1989.

Người cao tuổi được hưởng dịch vụ ưu tiên khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 01 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Điều lệ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định của Nghị định này thay thế quy định tại Điều 9 Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)