cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 54/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-05-2003
 • Ngày có hiệu lực: 21-06-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 14-02-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-04-2008
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1755 ngày (4 năm 9 tháng 25 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-04-2008
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)