cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 54/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-05-2003
 • Ngày có hiệu lực: 21-06-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 14-02-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-04-2008
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1755 ngày (4 năm 9 tháng 25 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-04-2008
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: