cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1250/TB-TCHQ ngày 22/02/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là aluminium oxidedo Tổng cục Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1250/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-02-2016
  • Ngày có hiệu lực: 22-02-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1250/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2632/TB-PTPL ngày 01/12/2015, công văn số 106/PTPLHCM-NV ngày 02/02/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 27 - Aluminium oxide (Al-81) (nhôm hydroxit)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nan Pao Resins (Việt Nam). Địa chỉ: Số 10 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700316621

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050097375/A12 ngày 04/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột nhôm oxit

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột nhôm oxit

thuộc nhóm 28.18 “Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm”, mã số 2818.20.00 “- Oxit nhôm, trừ corundum nhân tạo” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Nan Pao Resins (Việt Nam);
(Số 10 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2), Dĩ An, Bình Dương).
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái