cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 845/TB-TCHQ ngày 28/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là PVA 205-Poly dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 845/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2569/TB-PTPL ngày 24/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PVA 205-Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa phân hủy (mục 16 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH SYNTHOMER Việt Nam

Địa chỉ: Số 8, Đường số 6 (Lô 101, 109), KCN Sóng Thần I, Dĩ An, Bình Dương

MST: 3700240443

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052568714/A12 ngày 24/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly (vinyl alcohol) dạng nguyên sinh, dạng bột

thuộc nhóm 39.05 “Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3905.30 “- Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thủy phân”, mã số 3905.30.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH SYNTHOMER Việt Nam (Số 8, Đường số 6 (Lô 101, 109), KCN Sóng Thần I, Dĩ An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái