cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 702/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hạt nhựa PA dạng nguyên sinh dùng để sản xuất phụ tùng xe đạp (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 702/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2813/TB-PTPL ngày 21/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1- Hạt nhựa PA (PA resin). Dạng nguyên sinh-NPL sản xuất phụ tùng xe đạp

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Asama Yuh Jiun International Việt Nam. Địa chỉ: Số 19 Lô N, Đường DT743 KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700326669

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10061868026/A12 ngày 05/11/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tt mô t và đặc tính hàng hóa: Polyamit nguyên sinh, dạng hạt

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Polyamit nguyên sinh, dạng hạt

thuộc nhóm 39.08 “Polyamide dạng nguyên sinh”, mã s3908.90.00 - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần (Cục H
i quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Asama Yuh Jiun International Việt Nam; (Số 19 Lô N, Đường DT743 KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái