cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 706/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là sơn bóng từ polymer Acrylic (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 706/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở phân tích tại thông báo số 2522/TB-PTPL ngày 20/11/2015 của Trung tâm phân tích phân loại - Chi nhánh tại TPHCM và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: UH1195 - 9805 - BECKRY TOP 55 (Sơn bóng từ polymer Acrylic) (Mục 30 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SHERWIN-WILLIAMS Việt nam; Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700346954.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10055500115/A12 ngày 16/9/2015 tại Chi cục hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu CN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ Epoxy acrylate thành phần chính gồm Epoxy acrylate, Titan dioxit, Silic oxit Ethyl-Hexanol; Xylene, Butoxyethanol,... hàm lượng dung môi ~15%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ Epoxy acrylate thành phần chính gồm Epoxy acrylate, Titan dioxit, Silic oxit Ethyl-Hexanol; Xylene, Butoxyethanol,... hàm lượng dung môi ~15%.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác” mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu CN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH SHERWIN-WILLIAMS Việt nam;
Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái