cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 690/TB-TCHQ ngày 26/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép tấm cán nguội không hợp kim dạng cuộn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 690/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1578/TB-PTPL ngày 25 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép tm cán nguội không hợp kim dạng cuộn chưa tráng phủ mạ KT 1.2mm x 500mm, hàng mới 100%. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, Từ Sơn, Bắc Ninh.

MST: 2300296337

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062205452/A12 ngày 07/11/2015 tại Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim, hàm lượng C 0,03%; B ≈ 0,002%... tính theo trọng lượng, Bo là nguyên tố duy nhất quyết định thép hp kim, dạng cuộn, cán nguội, kích thước dày x rộng (1,2 x 500)mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hp kim, hàm lượng C ≈ 0,03%; B ≈ 0,002%... tính theo trọng lượng, Bo là nguyên t duy nht quyết định thép hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, kích thước dày x rộng (1,2 x 500)mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

Thuộc nhóm 7226 “Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 7226.92 “-- Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội), mã số 7226.92.90 --- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh,Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty cổ phn tập đoàn Hanaka; (Đ/c: Khu công nghiệp Hanaka, Từ Sơn, Bắc Ninh);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái