cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 472/TB-TCHQ ngày 18/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 472/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 18-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Đà Nng tại Thông báo s 821/TB-PTPL ngày 08/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch để hiệu chuẩn đầu đo độ PH (Ph7 Calibration Solution) (mục 3 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH YKK Việt Nam;

Địa chỉ: 104-106-108 Đường Amata, KCN Amata, BH-ĐN Nhà máy 2: 10 Đường N2, KCN Nhơn Trạch 3, ĐN;

MST: 3600255100

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057809183/A12 ngày 05/10/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch chuẩn pH 7

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch chuẩn pH 7

thuộc nhóm 38.22 “Chất thử chẩn đoán bệnh hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bi, chất thử chn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điu chế có hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứng nhận”, mã s 3822.00.90 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH YKK Việt Nam
(104-106-108 Đường Amata, KCN Amata, BH-ĐN Nhà máy 2: 10 Đường N2, KCN Nhơn Trạch 3, ĐN);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái