cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 201/TB-TCHQ ngày 11/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là cảm biến lùi xe phía sau (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 201/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 11-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 11-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo s235/TB1-CNHP ngày 9/9/2015, công văn số 309/CNHP-NV ngày 24/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Cảm biến lùi xe phía sau SENSOR ASSY, PARKING 39680-TVO-E111-M1 (NH-578). Phụ tùng dùng cho xe ô tô Honda city.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam;

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Mã số thuế: 0102655453.

3. Tờ khai số 10050221161/A41 ngày 04/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Đầu cảm biến lùi của xe ô tô, là bộ phận sử dụng cho việc kiểm tra và báo hiệu khoảng cách của xe ô tô tới chướng ngại vật khi lùi.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đầu cảm biến lùi của xe ô tô, là bộ phận sử dụng cho việc kiểm tra và báo hiệu khoảng cách của xe ô tô tới chướng ngại vật khi lùi.

thuc nhóm 85.12 Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ; phân nhóm 8512.90 - Bộ phận; mã số 8512.90.20 - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.20, 8512.30 hoặc 8512.40 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh, TP (để t/hiện);
- CC HQ QL hàng ĐT-GC (TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Cty TNHH Honda Trading Việt Nam (Tầng 8,
tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Dương Thái