cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 09/2013/TT-BTP
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
 • Ngày ban hành: 15-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2006 ngày (5 năm 6 tháng 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: