cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 06/2012/TT-BNNPTNT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ngày ban hành: 01-02-2012
 • Ngày có hiệu lực: 17-03-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-03-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2910 ngày (7 năm 11 tháng 25 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-03-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 05-03-2020, Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn (Văn bản hết hiệu lực) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Chăn nuôi”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/02009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 / 3/ 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” sau:

Giống gà nhiều cựa Phú Thọ

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú Y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần