cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 12/2011/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 14-04-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1553 ngày (4 năm 3 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: