cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 44/TB-TCHQ ngày 05/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhựa Polyamide dạng nguyên sinh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 44/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 05-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 05-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - chi nhánh tại Đà Nẵng tại thông báo số 715/TB-PTPL ngày 13/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa Polyamide dạng nguyên sinh - Stanyl - PA46 (Polyamide 46) - Model (TW371).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Uni - Red Việt Nam, đường số 10, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; MST: 3603143719.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056318662/A12 ngày 24/9/2015 tại Chi cục HQ Long Thành (Cục HQ tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyamit nguyên sinh, dạng hạt, thành phần chính là polyamit 46.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyamit nguyên sinh, dạng hạt, thành phần chính là polyamit 46.

thuộc nhóm 39.08 “Polyamide dạng nguyên sinh”, mã số 3908.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Cục HQ Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Uni - Red Việt Nam, đường s 10, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tnh Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-DTTH-Tùng(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái