cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 08/2009/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 08-04-2009
 • Ngày có hiệu lực: 23-05-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-08-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3537 ngày (9 năm 8 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: