cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 07/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng

  • Số hiệu văn bản: 07/2004/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 09-02-2004
  • Ngày có hiệu lực: 27-02-2004
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 7386 ngày (20 năm 2 tháng 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07/2004/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 02 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Thi hành Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm; Căn cứ công văn số 423/VPCP-KTTH ngày 30/1/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại các tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Các tổ chức tín dụng thực hiện việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn tại thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính. Qui định này thay thế các qui định về trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại các thông tư số 92/2000/TT-BTC ngày 14/9/2000 về hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng; thông tư số 98/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 về hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và quỹ tín dụng nhân dân khu vực.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xử lý.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)