cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11068/TB-TCHQ ngày 23/11/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là chất tẩy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11068/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 23-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 23-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11068/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nng tại thông báo số 359/TB-PTPL ngày 25/08/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất tẩy (Surface Preparation Agent) - Bonderite C- AK E200 (20Kg/Uncan). (Mục 3 tại Tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH YKK Việt Nam;

Địa chỉ: 104-106-108 Đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

MST: 3600255100.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042352693/A12 ngày 02/06/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Biên Hòa. (Cục HQ Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm làm sạch có thành phần chính là Kali hydroxit và chất hoạt động bề mặt, chưa đóng gói để bán lẻ. (Theo trao đổi thì mặt hàng NK ở dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt non-ionic)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch có thành phần chính là Kali hydroxit và chất hoạt động bề mặt, chưa đóng gói để bán lẻ. (Theo trao đổi thì mặt hàng NK ở dạng lỏng, cha chất hoạt động bề mặt non-ionic)

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm m sạch, hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”; phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”; phân nhóm dòng 2 gạch “- - Ở dạng lỏng; mã số 3402.90.19 “- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trng, làm sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục HQ Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH YKK Việt Nam- 104-106-10 Đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái