cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương công bố danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

  • Số hiệu văn bản: 765/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 29-03-2019
  • Ngày có hiệu lực: 29-03-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1795 ngày (4 năm 11 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG (KÈM THEO MÃ HS) ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, được sa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư s 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này, kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc, phát sinh (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ng;
- Các Thứ trư
ng;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Tổng cục H
i quan;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương (để đ
ăng tải);
- Lưu: VT, KHCN
cuonglv.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 1.1:

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN), TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC NƯỚC VÀ  TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã HS

Mô tả hàng hóa

7206

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72.03)

7206.10.10

- - Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo trọng lượng

7206.10.90

- - Loại khác

7206.90.00

- Loại khác

7207

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm

7207.11.00

- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày

7207.12.10

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.12.90

- - - Loại khác

7207.19.00

- - Loại khác

7207.20.10

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.20.21

- - - - Dạng khối được tạo hình bằng cách rèn; phôi dạng tấm

7207.20.29

- - - - Loại khác

7207.20.91

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.20.92

- - - - Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm

7207.20.99

- - - - Loại khác

7208

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

7208.27

- - Chiều dày dưới 3mm:

 

- - - Chiều dày dưới 2mm:

7208.27.11

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7208.27.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

7208.27.91

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7208.27.99

- - - - Loại khác

7208.39

- - Chiều dày dưới 3 mm:

7208.39.10

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

7208.39.90

- - - Loại khác

7208.40.00

- Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

7208.54

- - Chiều dày dưới 3 mm:

7208.54.10

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

7208.54.90

- - - Loại khác

7208.90

- Loại khác:

7208.90.10

- - Dạng lượn sóng

7208.90.20

- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

7208.90.90

- - Loại khác

7209

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

7209.15.00

- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

7209.16

- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm:

7209.16.10

- - - Chiều rộng không quá 1.250 mm

7209.16.90

- - - Loại khác

7209.25.00

- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

7209.26

- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm:

7209.26.10

- - - Chiều rộng không quá 1.250 mm

7209.26.90

- - - Loại khác

7209.90.10

- - Dạng lượn sóng

7209.90.90

- - Loại khác

7210

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.

7210.11.10

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7210.11.90

- - - Loại khác

7210.12.10

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7210.12.90

- - - Loại khác

7210.20.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

7210.20.90

- - Loại khác

7210.30.11

- - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.30.12

- - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7210.30.19

- - - Loại khác

7210.30.91

- - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.30.99

- - - Loại khác

7210.41.11

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.41.12

- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7210.41.19

- - - - Loại khác

7210.41.91

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.41.99

- - - - Loại khác

7210.49.11

- - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm

7210.49.12

- - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2mm

7210.49.13

- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7210.49.19

- - - - Loại khác

7210.49.91

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.49.99

- - - - Loại khác

7210.50.00

- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

7210.61.11

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.61.12

- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7210.61.19

- - - - Loại khác

7210.61.91

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.61.99

- - - - Loại khác

7210.69.11

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.69.12

- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7210.69.19

- - - - Loại khác

7210.69.91

- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.69.99

- - - - Loại khác

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm:

7210.70.11

- - - Được sơn

7210.70.19

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

7210.70.91

- - - Được sơn

7210.70.99

- - - Loại khác

7210.90.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

7210.90.90

- - Loại khác

7212

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng

7212.10

- Được mạ hoặc tráng thiếc:

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7212.10.11

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng không quá 25 mm

7212.10.13

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm

7212.10.19

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

7212.10.92

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng không quá 25 mm

7212.10.93

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm

7212.10.99

- - - Loại khác

7212.20

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

7212.20.10

- - Dạng đai và dải , chiều rộng không quá 400 mm

7212.20.20

- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

7212.20.90

- - Loại khác

7212.30

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7212.30.11

- - - Dạng đai và dải có chiều rộng không quá 25 mm

7212.30.12

- - - Dạng đai và dải có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm

7212.30.13

- - - Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm

7212.30.14

- - - Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng

7212.30.19

- - - Loại khác

7212.30.90

- - Loại khác

7212.40

- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7212.40.11

- - - Dạng đai và dải , chiều rộng không quá 400 mm

7212.40.12

- - - Dạng đai và dải khác

 

- - Loại khác:

7212.40.91

- - - Dạng đai và dải , chiều rộng không quá 400 mm

7212.40.92

- - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng

7212.40.99

- - - Loại khác

7212.40

- Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác

 

- - Mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm:

7212.50.13

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng không quá 25 mm

7212.50.14

- - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng

7212.50.19

- - - Loại khác

 

- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm kẽm:

7212.50.23

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng không quá 25 mm

7212.50.24

- - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng

7212.50.29

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

7212.50.93

- - - Dạng đai và dải , có chiều rộng không quá 25 mm

7212.50.94

- - - Dạng đai và dải; tấm phổ dụng

7212.50.99

- - - Loại khác

7212.60

- Được dát phủ:

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7212.60.11

- - - Dạng đai và dải

7212.60.12

- - - Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm

7212.60.19

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

7212.60.91

- - - Dạng đai và dải

7212.60.99

- - - Loại khác

7213

Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

7213.10

- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán:

7213.10.10

- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50 mm

7213.10.90

- - Loại khác

7213.20.00

- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

7213.91.10

- - - Loại dùng để sản xuất que hàn

7213.91.90

- - - Loại khác

7213.99.10

- - - Loại dùng để sản xuất que hàn

7213.99.90

- - - Loại khác

7214

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

7214.10.11

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn

7214.10.19

- - - Loại khác

7214.10.21

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn

7214.10.29

- - - Loại khác

7214.20.39

- - - - Loại khác

7214.20.49

- - - - Loại khác

7214.20.59

- - - - Loại khác

7214.20.69

- - - - Loại khác

7214.30

- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt:

7214.30.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7214.30.90

- - Loại khác

 

- Loại khác:

7214.91

- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):

 

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7214.91.11

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng

7214.91.12

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng

7214.91.19

- - - - Loại khác

 

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

7214.91.21

- - - - Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng

7214.91.29

- - - - Loại khác

7214.99

- - Loại khác:

 

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn:

7214.99.11

- - - - Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng

7214.99.19

- - - - Loại khác

 

- - - Loại khác:

7214.99.91

- - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,38%, hàm lượng phốt pho không quá 0,05% và hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,05% tính theo trọng lượng

7214.99.92

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng

7214.99.93

- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến dưới 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng

7214.99.99

- - - - Loại khác

7215

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

7215.10

- Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

7215.10.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7215.10.90

- - Loại khác

7215.50.10

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn

7215.50.99

- - - Loại khác

7215.90.90

- - Loại khác

7216

Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.

7216.21

- - Hình chữ L:

7216.21.10

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

7216.21.90

- - - Loại khác

7216.40

- Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên:

7216.40.10

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7216.40.90

- - Loại khác

7216.61.00

- - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng

7216.69.00

- - Loại khác

7216.91

- - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng:

7216.91.10

- - - Dạng góc, trừ góc đục lỗ, rãnh, có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7216.91.90

- - - Loại khác

7216.99.00

- - Loại khác

7217

Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

7217.10.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

7217.10.29

- - - Loại khác

7217.10.39

- - - Loại khác

7217.20.99

- - - Loại khác

7217.30.35

- - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc

7217.30.39

- - - Loại khác

7217.90.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

7217.90.90

- - Loại khác

7219

Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

7219.32.00

- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

7219.33.00

- - Chiều dày trên 1mm đến dưới 3 mm

7219.34.00

- - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

7219.35.00

- - Chiều dày dưới 0,5 mm

7219.90.00

- Loại khác

7220

Các sản phẩm của thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

7220.20.10

- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

7220.20.90

- - Loại khác

7220.90.10

- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

7220.90.90

- - Loại khác

7224

Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

7224.10.00

- Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác

7224.90.00

- Loại khác

7225

Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

7225.50.90

- - Loại khác

7225.91.90

- - - Loại khác

7225.92.90

- - - Loại khác

7225.99.90

- - - Loại khác

7226

Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

7226.91.90

- - - Loại khác

7226.92.90

- - - Loại khác

7226.99.19

- - - - Loại khác

7226.99.11

- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

7226.99.91

- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

7226.99.99

- - - - Loại khác

7227

Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

7227.90.00

- Loại khác

7228

Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.

7228.30.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7228.30.90

- - Loại khác

7228.40.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7228.50.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7228.60.10

- - Có mặt cắt ngang hình tròn

7228.70.10

- - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

7228.70.90

- - Loại khác

7229

Dây thép hợp kim khác

7229.90

- Loại khác:

 

- - Loại khác:

7229.90.91

- - - Có hàm lượng crôm từ 0,5% trở lên tính theo trọng lượng

7229.90.99

- - - Loại khác

7306

Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)

7306.50

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:

 

- - Loại khác:

7306.50.91

- - - Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm

7306.50.99

- - - Loại khác

 

PHỤ LỤC 1.2:

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) CỦA VIỆT NAM, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã HS

Mô tả hàng hóa

7207

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm

7207.11.00

- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày

7207.12.10

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.12.90

- - - Loại khác

7207.19.00

- - Loại khác

7207.20.10

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.20.21

- - - - Dạng khối được tạo hình bằng cách rèn ; phôi dạng tấm

7207.20.29

- - - - Loại khác

7207.20.91

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

7207.20.92

- - - -Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm

7207.20.99

- - - - Loại khác

7210

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng

7210.11.10

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7210.11.90

- - - Loại khác

7210.12.10

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7210.12.90

- - - Loại khác

7210.20.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

7210.20.90

- - Loại khác

7210.30.11

- - - Chiều dày không quá 1,2mm

7210.30.12

- - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

7224

Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

7224.10.00

- Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác

7224.90.00

- Loại khác

7225

Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

7225.91.90

- - - Loại khác

7225.92.90

- - - Loại khác

7226

Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

7226.99.11

- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

7226.99.91

- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

7306

 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)

7306.50

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:

 

- - Loại khác:

7306.50.91

- - - Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm

7306.50.99

- - - Loại khác

 

PHỤ LỤC 1.3:

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã HS

Mô tả hàng hóa

4203

Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo bằng da thuộc hoặc da tổng hợp nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

4203.10.00

- Hàng may mặc

 

- Găng tay thường, găng tay hở ngón và găng tay bao:

4203.21.00

- - Loại thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao

4203.29.10

- - - Găng tay bảo hộ lao động

4203.29.90

- - - Loại khác

4203.30.00

- Thắt lưng và dây đeo súng

4203.40.00

- Đồ phụ trợ quần áo khác

4303

Hàng may mặc đồ phụ trợ quần áo bằng da lông nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

4303.10.00

- Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo

4303.90

- Loại khác:

4303.90.20

- - Sản phẩm dùng cho mục đích công nghiệp

4303.90.90

- - Loại khác

4304.00.91

- -Túi thể thao bằng da lông nhân tạo nếu có lớp lót bằng vật liệu dệt

5006.00.00

Sợi tơ tằm và sợi tách từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ

5007

Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm

5007.10

- Vải dệt thoi từ tơ vụn:

5007.10.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5007.10.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5007.10.90

- - Loại khác

5007.20

- Các loại vải dệt thoi khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn:

5007.20.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5007.20.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5007.20.90

- - Loại khác

5007.90

- Các loại vải khác:

5007.90.20

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5007.90.30

- - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5007.90.90

- - Loại khác

5109

Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ

5109.10.00

- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên

5109.90.00

- Loại khác

5110.00.00

Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

5111

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải thô

 

- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:

5111.11.00

- - Trọng lượng không quá 300 g/m2

5111.19.00

- - Loại khác

5111.20.00

- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo

5111.30.00

- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo

5111.90.00

- Loại khác

 

- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:

5111.11.00

- - Trọng lượng không quá 300 g/m2

5112

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ

 

- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:

5112.11.00

- - Trọng lượng không quá 200 g/m2

5112.19

- - Loại khác:

5112.19.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5112.19.90

- - - Loại khác

5112.20.00

- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo

5112.30.00

- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo

5112.90.00

- Loại khác

5113.00.00

Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa

5204

Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ

 

- Chưa đóng gói để bán lẻ:

5204.11

- - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên:

5204.11.10

- - - Chưa tẩy trắng

5204.11.90

- - - Loại khác

5204.19.00

- - Loại khác

5204.20.00

- Đã đóng gói để bán lẻ

5207

Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ

5207.10.00

- Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên

5207.90.00

- Loại khác

5208

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2

 

- Chưa tẩy trắng:

5208.11.00

- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2

5208.12.00

- - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2

5208.13.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5208.19.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã tẩy trắng:

5208.21.00

- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2

5208.22.00

- - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2

5208.23.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5208.29.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã nhuộm:

5208.31

- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2:

5208.31.10

- - - Vải voan (Voile)

5208.31.90

- - - Loại khác

5208.32.00

- - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2

5208.33.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5208.39.00

- - Vải dệt khác

 

- Từ các sợi có các màu khác nhau:

5208.41

- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2:

5208.41.10

- - - Vải Ikat

5208.41.90

- - - Loại khác

5208.42

- - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2:

5208.42.10

- - - Vải Ikat

5208.42.90

- - - Loại khác

5208.43.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5208.49.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã in:

5208.51

- - Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2:

5208.51.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5208.51.90

- - - Loại khác

5208.52

- - Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2:

5208.52.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5208.52.90

- - - Loại khác

5208.59

- - Vải dệt khác:

5208.59.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5208.59.20

- - - Loại khác, vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5208.59.90

- - - Loại khác

5209

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200g/m2

 

- Chưa tẩy trắng:

5209.11

- - Vải vân điểm:

5209.11.10

- - - Vải duck và vải canvas

5209.11.90

- - - Loại khác

5209.12.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5209.19.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã tẩy trắng:

5209.21.00

- - Vải vân điểm

5209.22.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5209.29.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã nhuộm:

5209.31.00

- - Vải vân điểm

5209.32.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5209.39.00

- - Vải dệt khác

 

- Từ các sợi có các màu khác nhau:

5209.41.00

- - Vải vân điểm

5209.42.00

- - Vải denim

5209.43.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5209.49.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã in:

5209.51

- - Vải vân điểm:

5209.51.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5209.51.90

- - - Loại khác

5209.52

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân:

5209.52.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5209.52.90

- - - Loại khác

5209.59

- - Vải dệt khác:

5209.59.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5209.59.90

- - - Loại khác

5210

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200g/m2

 

- Chưa tẩy trắng:

5210.11.00

- - Vải vân điểm

5210.19.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã tẩy trắng:

5210.21.00

- - Vải vân điểm

5210.29.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã nhuộm:

5210.31.00

- - Vải vân điểm

5210.32.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5210.39.00

- - Vải dệt khác

 

- Từ các sợi có màu khác nhau:

5210.41

- - Vải vân điểm:

5210.41.10

- - - Vải Ikat

5210.41.90

- - - Loại khác

5210.49.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã in:

5210.51

- - Vải vân điểm:

5210.51.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5210.51.90

- - - Loại khác

5210.59

- - Vải dệt khác:

5210.59.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5210.59.90

- - - Loại khác

5211

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/ m2

 

- Chưa tẩy trắng:

5211.11.00

- - Vải vân điểm

5211.12.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5211.19.00

- - Vải dệt khác

5211.20.00

- Đã tẩy trắng

 

- Đã nhuộm:

5211.31.00

- - Vải vân điểm

5211.32.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5211.39.00

- - Vải dệt khác

 

- Từ các sợi có các màu khác nhau:

5211.41

- - Vải vân điểm:

5211.41.10

- - - Vải Ikat

5211.41.90

- - - Loại khác

5211.42.00

- - Vải denim

5211.43.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân

5211.49.00

- - Vải dệt khác

 

- Đã in:

5211.51

- - Vải vân điểm:

5211.51.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5211.51.90

- - - Loại khác

5211.52

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân:

5211.52.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5211.52.90

- - - Loại khác

5211.59

- - Vải dệt khác:

5211.59.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5211.59.90

- - - Loại khác

5212

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

 

- Trọng lượng không quá 200 g/m2:

5212.11.00

- - Chưa tẩy trắng

5212.12.00

- - Đã tẩy trắng

5212.13.00

- - Đã nhuộm

5212.14.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5212.15

- - Đã in:

5212.15.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5212.15.90

- - - Loại khác

 

- Trọng lượng trên 200 g/m2:

5212.21.00

- - Chưa tẩy trắng

5212.22.00

- - Đã tẩy trắng

5212.23.00

- - Đã nhuộm

5212.24.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5212.25

- - Đã in:

5212.25.10

- - - Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5212.25.90

- - - Loại khác

5309

Vải dệt thoi từ sợi lanh

 

- Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:

5309.11.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5309.19.00

- - Loại khác

 

- Có tỷ trọng lanh dưới 85%:

5309.21.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5309.29.00

- - Loại khác

5310

Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03

5310.10

- Chưa tẩy trắng:

5310.10.10

- - Vải dệt vân điểm

5310.10.90

- - Loại khác

5310.90.00

- Loại khác

5311

Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy

5311.00.10

- Được in bằng phương pháp batik truyền thống

5311.00.20

- Vải bố (burlap) từ xơ chuối abaca

5311.00.90

- Loại khác

5401

Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ

5401.10

- Từ sợi filament tổng hợp:

5401.10.10

- - Đóng gói để bán lẻ

5401.10.90

- - Loại khác

5401.20

- Từ sợi filament tái tạo:

5401.20.10

- - Đóng gói để bán lẻ

5401.20.90

- - Loại khác

5404

Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm.

 

- Sợi monofilament:

5404.11.00

- - Từ nhựa đàn hồi

5404.12.00

- - Loại khác, từ polypropylen

5404.19.00

- - Loại khác

5404.90.00

- Loại khác

5405.00.00

Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ vật liệu dệt tái tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm.

5406.00.00

Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.

5407

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc nhóm 54.04

5407.30.00

- Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên:

5407.42.00

- - Đã nhuộm

5407.43.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5407.44.00

- - Đã in

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên:

5407.51.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.52.00

- - Đã nhuộm

5407.53.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5407.54.00

- - Đã in

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên:

5407.61

- - Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên:

5407.61.10

- - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.61.90

- - - Loại khác

5407.69

- - Loại khác:

5407.69.10

- - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.69.90

- - - Loại khác

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở lên:

5407.71.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.72.00

- - Đã nhuộm

5407.73.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5407.74.00

- - Đã in

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông:

5407.81.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.82.00

- - Đã nhuộm

5407.83.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5407.84.00

- - Đã in

 

- Vải dệt thoi khác:

5407.91.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5407.92.00

- - Đã nhuộm

5407.93.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5407.94.00

- - Đã in

5408

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu thuộc nhóm 54.05

5408.10

- Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose):

5408.10.10

- - Chưa tẩy trắng

5408.10.90

- - Loại khác

 

- Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên:

5408.21.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5408.22.00

- - Đã nhuộm

5408.23.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5408.24.00

- - Đã in

 

- Vải dệt thoi khác:

5408.31.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5408.32.00

- - Đã nhuộm

5408.33.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5408.34.00

- - Đã in

5508

Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.

5508.10

- Từ xơ staple tổng hợp:

5508.10.10

- - Đóng gói để bán lẻ

5508.10.90

- - Loại khác

5508.20

- Từ xơ staple tái tạo:

5508.20.10

- - Đóng gói để bán lẻ

5508.20.90

- - Loại khác

5511

Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ

5511.10

- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên:

5511.10.10

- - Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu

5511.10.90

- - Loại khác

5511.20

- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%:

5511.20.10

- - Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu

5511.20.90

- - Loại khác

5511.30.00

- Từ xơ staple tái tạo

5512

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

 

- Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên:

5512.11.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5512.19.00

- - Loại khác

 

- Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic từ 85% trở lên:

5512.21.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5512.29.00

- - Loại khác

 

- Loại khác:

5512.91.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5512.99.00

- - Loại khác

5513

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170g/m2

 

- Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng:

5513.11.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5513.12.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste

5513.13.00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

5513.19.00

- - Vải dệt thoi khác

 

- Đã nhuộm:

5513.21.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5513.23.00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

5513.29.00

- - Vải dệt thoi khác

 

- Từ các sợi có các màu khác nhau:

5513.31.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5513.39.00

- - Vải dệt thoi khác

 

- Đã in:

5513.41.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5513.49.00

- - Vải dệt thoi khác

5514

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2

 

- Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng:

5514.11.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5514.12.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste

5514.19.00

- - Vải dệt thoi khác

 

- Đã nhuộm:

5514.21.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5514.22.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste

5514.23.00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

5514.29.00

- - Vải dệt thoi khác

5514.30.00

- Từ các sợi có các màu khác nhau

 

- Đã in:

5514.41.00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

5514.42.00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste

5514.43.00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

5514.49.00

- - Vải dệt thoi khác

5515

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

 

- Từ xơ staple polyeste:

5515.11.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tơ tái tạo vit-cô (viscose)

5515.12.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo

5515.13.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5515.19.00

- - Loại khác

 

- Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic:

5515.21.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo

5515.22.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5515.29.00

- - Loại khác

 

- Vải dệt thoi khác:

5515.91.00

- - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo

5515.99

- - Loại khác:

5515.99.10

- - - Pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5515.99.90

- - - Loại khác

5516

Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:

5516.11.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5516.12.00

- - Đã nhuộm

5516.13.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5516.14.00

- - Đã in

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament tái tạo:

5516.21.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5516.22.00

- - Đã nhuộm

5516.23.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5516.24.00

- - Đã in

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5516.31.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5516.32.00

- - Đã nhuộm

5516.33.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5516.34.00

- - Đã in

 

- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông:

5516.41.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5516.42.00

- - Đã nhuộm

5516.43.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5516.44.00

- - Đã in

 

- Loại khác:

5516.91.00

- - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng

5516.92.00

- - Đã nhuộm

5516.93.00

- - Từ các sợi có các màu khác nhau

5516.94.00

- - Đã in

5601

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó

 

- Mền xơ từ vật liệu dệt và các sản phẩm của nó:

5601.21.00

- - Từ bông

5601.22

- - Từ xơ nhân tạo:

5601.22.10

- - - Đầu lọc thuốc lá

5601.22.90

- - - Loại khác

5601.29.00

- - Loại khác

5601.30

- Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ:

5601.30.10

- - Xơ vụn polyamit

5601.30.20

- - Xơ vụn bằng polypropylen

5601.30.90

- - Loại khác

5602

Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp

5602.10.00

- Phớt, nỉ xuyên kim và vải khâu đính

 

- Phớt, nỉ khác, chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp:

5602.21.00

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5602.29.00

- - Từ các vật liệu dệt khác

5602.90.00

- Loại khác

5603

Các sản phẩm không dệt đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp

 

- Từ filament nhân tạo:

5603.11.00

- - Trọng lượng không quá 25 g/m2

5603.12.00

- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2

5603.13.00

- - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2

5603.14.00

- - Trọng lượng trên 150 g/m2

 

- Loại khác:

5603.91.00

- - Trọng lượng không quá 25 g/m2

5603.92.00

- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2

5603.93.00

- - Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2

5603.94.00

- - Trọng lượng trên 150 g/m2

5604.10.00

Chỉ cao su được bọc bằng vật liệu dệt

5604.90.10

Chỉ giả catgut, bằng sợi tơ tằm

5608.19.20

Túi lưới từ vật liệu dệt nhân tạo

5608.90.10

Túi lưới từ vật liệu dệt loại khác

5701

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác loại thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện

5701.10

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5701.10.10

- - Thảm cầu nguyện

5701.10.90

- - Loại khác

5701.90

- Từ các vật liệu dệt khác:

 

- - Từ bông:

5701.90.11

- - - Thảm cầu nguyện

5701.90.19

- - - Loại khác

5701.90.20

- - Từ xơ đay

 

- - Loại khác:

5701.90.91

- - - Thảm cầu nguyện

5701.90.99

- - - Loại khác

5702

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.

5702.10.00

- Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự

5702.20.00

- Hàng trải sàn từ xơ dừa (coir)

 

- Loại khác, có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:

5702.31.00

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5702.32.00

- - Từ các vật liệu dệt nhân tạo

5702.39

- - Từ các loại vật liệu dệt khác:

5702.39.10

- - - Từ bông

5702.39.20

- - - Từ xơ đay

5702.39.90

- - - Loại khác

 

- Loại khác, có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:

5702.41

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5702.41.10

- - - Thảm cầu nguyện

5702.41.90

- - - Loại khác

5702.42

- - Từ các vật liệu dệt nhân tạo:

5702.42.10

- - - Thảm cầu nguyện

5702.42.90

- - - Loại khác

5702.49

- - Từ các vật liệu dệt khác:

 

- - - Từ bông:

5702.49.11

- - - - Thảm cầu nguyện

5702.49.19

- - - - Loại khác

5702.49.20

- - - Từ xơ đay

 

- - - Loại khác:

5702.49.91

- - - - Thảm cầu nguyện

5702.49.99

- - - - Loại khác

5702.50

- Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:

5702.50.10

- - Từ bông

5702.50.20

- - Từ xơ đay

5702.50.90

- - Loại khác

 

- Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:

5702.91

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5702.91.10

- - - Thảm cầu nguyện

5702.91.90

- - - Loại khác

5702.92

- - Từ các vật liệu dệt nhân tạo:

5702.92.10

- - - Thảm cầu nguyện

5702.92.90

- - - Loại khác

5702.99

- - Từ các loại vật liệu dệt khác:

 

- - - Từ bông:

5702.99.11

- - - - Thảm cầu nguyện

5702.99.19

- - - - Loại khác

5702.99.20

- - - Từ xơ đay

 

- - - Loại khác:

5702.99.91

- - - - Thảm cầu nguyện

5702.99.99

- - - - Loại khác

5703

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc chưa hoàn thiện.

5703.10

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5703.10.10

- - Thảm lót chân, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.10.20

- - Thảm cầu nguyện

5703.10.30

- - Thảm trải sàn, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.10.90

- - Loại khác

5703.20

- Từ ni lông hoặc các polyamit khác:

5703.20.10

- - Thảm cầu nguyện

5703.20.90

- - Loại khác

5703.30

- Từ các vật liệu dệt nhân tạo khác:

5703.30.10

- - Thảm cầu nguyện

5703.30.90

- - Loại khác

5703.90

- Từ các vật liệu dệt khác:

 

- - Từ bông:

5703.90.11

- - - Thảm cầu nguyện

5703.90.19

- - - Loại khác

 

- - Từ xơ đay:

5703.90.21

- - - Thảm lót chân, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.90.22

- - - Thảm trải sàn, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.90.29

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

5703.90.91

- - - Thảm lót chân, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.90.92

- - - Thảm cầu nguyện

5703.90.93

- - - Thảm trải sàn, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5703.90.99

- - - Loại khác

5704

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.

5704.10.00

- Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2

5704.20.00

- Các tấm để ghép, có diện tích bề mặt tối đa trên 0,3 m2 nhưng không quá 1 m2

5704.90.00

- Loại khác

5705

Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện

 

- Từ bông:

5705.00.11

- - Thảm cầu nguyện

5705.00.19

- - Loại khác

 

- Từ xơ đay:

5705.00.21

- - Tấm trải sàn không dệt, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5705.00.29

- - Loại khác

 

- Loại khác:

5705.00.91

- - Thảm cầu nguyện

5705.00.92

- - Tấm trải sàn không dệt, loại dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

5705.00.99

- - Loại khác

5801

Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06

5801.10

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:

5801.10.10

- - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.10.90

- - Loại khác

 

- Từ bông:

5801.21

- - Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt:

5801.21.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.21.90

- - - Loại khác

5801.22

- - Nhung kẻ đã cắt:

5801.22.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.22.90

- - - Loại khác

5801.23

- - Vải có sợi ngang nổi vòng khác:

5801.23.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.23.90

- - - Loại khác

5801.26

- - Các loại vải sơnin (chenille):

5801.26.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.26.90

- - - Loại khác

5801.27

- - Vải có sợi dọc nổi vòng:

5801.27.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.27.90

- - - Loại khác

 

- Từ xơ nhân tạo:

5801.31

- - Vải có sợi ngang nổi vòng chưa cắt:

5801.31.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.31.90

- - - Loại khác

5801.32

- - Nhung kẻ đã cắt:

5801.32.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.32.90

- - - Loại khác

5801.33

- - Vải có sợi ngang nổi vòng khác:

5801.33.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.33.90

- - - Loại khác

5801.36

- - Các loại vải sơnin (chenille):

5801.36.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.36.90

- - - Loại khác

5801.37

- - Vải có sợi dọc nổi vòng:

5801.37.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.37.90

- - - Loại khác

5801.90

- Từ các vật liệu dệt khác:

 

- - Từ lụa:

5801.90.11

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.90.19

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

5801.90.91

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5801.90.99

- - - Loại khác

5802

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03

 

- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, từ bông:

5802.11.00

- - Chưa tẩy trắng

5802.19.00

- - Loại khác

5802.20

- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, từ các vật liệu dệt khác:

5802.20.10

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5802.20.90

- - Loại khác

5802.30

- Các loại vải dệt có chần sợi nổi vòng:

5802.30.10

- - Đã ngâm tẩm, tráng hoặc phủ

5802.30.20

- - Dệt thoi, từ bông hoặc sợi nhân tạo

5802.30.30

- - Dệt thoi, từ vật liệu khác

5802.30.90

- - Loại khác

5803

Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06

5803.00.10

- Từ bông

5803.00.20

- Từ xơ nhân tạo

5803.00.30

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

5803.00.90

- Loại khác

5804

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06.

5804.10

- Vải tuyn và vải dệt lưới khác:

 

- - Từ lụa:

5804.10.11

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5804.10.19

- - - Loại khác

 

- - Từ bông:

5804.10.21

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5804.10.29

- - - Loại khác

 

- - Loại khác:

5804.10.91

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5804.10.99

- - - Loại khác

 

- Ren dệt bằng máy:

5804.21

- - Từ xơ nhân tạo:

5804.21.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5804.21.90

- - - Loại khác

5804.29

- - Từ các vật liệu dệt khác:

5804.29.10

- - - Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt

5804.29.90

- - - Loại khác

5804.30.00

- Ren làm bằng tay

5805

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais và các kiểu tương tự, và các loại thảm trang trí thêu tay (ví dụ, thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn thiện.

5805.00.10

- Từ bông

5805.00.90

- Loại khác

5806.10

Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và vải dệt tạo vòng lông tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin

5806.20

Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng

5806.31.90

Vải dệt thoi khác, từ bông

5806.32.90

Vải dệt thoi khác, từ xơ nhân tạo

5806.39.10

Vải dệt thoi khác, từ tơ tằm

5806.40.00

Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang liên kết với nhau bằng chất kết dính (bolducs)

5810

Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo mẫu hoa văn.

5810.10.00

- Hàng thêu không lộ nền

 

- Hàng thêu khác:

5810.91.00

- - Từ bông

5810.92.00

- - Từ xơ nhân tạo

5810.99.00

- - Từ các vật liệu dệt khác

5811

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một hay nhiều lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp đệm bằng cách khâu hoặc cách khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10

5811.00.10

- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô

5811.00.90