cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7621/TB-TCHQ ngày 20/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dây hàn điện bằng thép hợp kim phủ đồng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7621/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 20-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7621/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra cht lượng, kim tra an toàn thực phm; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Hải Phòng tại thông báo số 171/TB1-CNHP ngày 22/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1, 2, 3 tờ khai) Dây hàn điện nhãn hiệu BRIDGE (dây thép hp kim phủ đồng, dùng để hàn hồ quang điện), AWS ER 70S-6, kích thước tương ứng: 0,8mm, 0,9mm, 1mm

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại tin học Trường Nguyên; Địa chỉ: 740, Nguyn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP H Chí Minh; MST: 0301062112

3. S, ngày tkhai hải quan: 10036366783/A11 ngày 13/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép không hợp kim (hàm lượng C < 0,25% tính theo trọng lượng), bề mặt được mạ đồng

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hợp kim (hàm lượng C < 0,25% tính theo trọng lượng), bmặt được mạ đng

thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim, phân nhóm 7217.30 - Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác; phân nhóm - - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng; mã số 7217.30.19 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh,TP (để thực hiện);
-
Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ - Cục HQ Hải Phòng;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH thương mại tin học Trường Nguyên; (740, Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP Hồ Chí Minh)
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái