cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7020/TB-TCHQ ngày 31/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là thuốc thử chỉ thị màu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7020/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 31-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7020/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 216/TB-PTPL ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc thử (Metyllen red/methyllen blue solution) (mục 4 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa.

Địa chỉ: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

MST: 0400456968

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042418143/A12 ngày 3/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Cục Hải quan TP.Đà Nẵng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch thử nghiệm chỉ thị màu, có thành phần là methyl red và methylene blue trong ethanol và nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch thử nghiệm chỉ thị màu, có thành phần là methyl red và methylene blue trong ethanol và nước.

thuộc nhóm 38.22 "Chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc hoặc không có lớp bồi, trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các chất quy chiếu được chứng nhận", mã số 3822.00.90 "- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái