cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7032/TB-TCHQ ngày 31/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm sạch không ion (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7032/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 31-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7032/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1322/TB- PTPLHCM ngày 18/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NPL13 Chế phẩm làm sạch nonion, dạng lỏng - - Reduction RCO: Glucitol Polyethylene Glycol Fatty Ester (Mục 6 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thanh, Bà Rịa- Vũng Tàu; MST: 3500829390.;

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thanh, Bà Rịa- Vũng Tàu.

MST: 3500829390.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037784611/E31 ngày 23/04/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ. (Cục HQ Bà Rịa- Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm làm sạch không ion có thành phần từ polyethylene glycol fatty ester và sorbitol, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch không ion có thành phần từ polyethylene glycol fatty ester và sorbitol, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.02 Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”; phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”; mã số 3402.90.19 "- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm m sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ (Cục HQ Bà Rịa- Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; - KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thanh, Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái