cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

  • Số hiệu văn bản: 1389/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Ngày ban hành: 03-08-2021
  • Ngày có hiệu lực: 03-08-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1082 ngày (2 năm 11 tháng 22 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 45/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy;
- TTHĐND t
nh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (
Ô. Hưng);
- Các đơn vị có tên tại mục IV;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Kạn đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước; thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian tới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian qua.

2. Yêu cầu

- Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tiết kiệm tối đa nguồn lực và ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Kạn. Đồng thời, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút vốn đầu tư.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch Bắc Kạn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng ứng dụng mạng xã hội

- Nội dung: Giới thiệu về các khu, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; các thông tin về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư; định hướng phát triển, các thủ tục hành chính, chính sách mới của tỉnh về phát triển du lịch; kết quả phát triển du lịch hằng năm của tỉnh.

- Hình thức: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, phóng sự, video clip...

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài chính; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị có liên quan.

2. Biên tập và xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch Bắc Kạn

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

3. Tổ chức chương trình famtrip, presstrip về du lịch Bắc Kạn

- Nội dung: Mời các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; các công ty, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế (đang hoạt động tại Việt Nam); các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, các streamer, vlogger có sức ảnh hưởng trên các nn tảng mạng xã hội (facebook, tiktok, youtube) đến tham quan, tìm hiểu các khu, điểm, sản phẩm du lịch của tỉnh để nhận được sự góp ý, đánh giá cũng như đề xuất các giải pháp giúp phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch của địa phương để từ đó, xây dựng, thiết kế các tour, tuyến mới làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch và phù hợp với xu thế, thị hiếu của khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

4. Tổ chức, tham gia các Chương trình xúc tiến du lịch

4.1. Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong nước:

- Nội dung: Lựa chọn, tham gia một số sự kiện trọng tâm, trọng điểm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố lớn tổ chức như: Năm Du lịch quốc gia; Hội chợ Du lịch quốc tế (VITM); Hội chợ Du lịch quốc tế (ITE); Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh và các chương trình liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khu vực và cả nước...

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (theo kế hoạch của Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch; các tỉnh, thành phố lớn).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ngành, đơn vị liên quan; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lch trên địa bàn tỉnh...

4.2. Tổ chức các hội nghị, chương trình xúc tiến du lịch Bắc Kạn

- Nội dung: Tổ chức 02 Hội nghị/Chương trình xúc tiến du lịch Bắc Kạn tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức:

+ Giai đoạn 2021 - 2022: Tại Thành phố Hà Nội.

+ Giai đoạn 2024 - 2025: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khác.

5. Xây dựng 01 biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền, quảng bá du lịch trên tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (sau khi dự án đường từ Thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bhoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND huyện Ba Bể và các đơn vị liên quan.

6. Tổ chức cuộc thi thiết kế, sản xuất các mẫu sản phẩm, quà tặng lưu niệm phục vụ khách du lịch

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ngành đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố.

7. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trên Trang/Cổng thông tin điện tử du lịch Bắc Kạn và triển khai ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021- 2025 được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hàng năm, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung quảng bá xúc tiến du lịch theo Kế hoạch chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

- Tăng cường liên kết, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam để tổ chức các chương trình, quảng bá xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao.

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc ngành quản lý thực hiện tốt công tác xúc tiến du lịch; liên kết, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh du lịch để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh doanh du lịch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch của tỉnh phát triển.

2. Sở Thông tin và truyền thông

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, quảng bá về du lịch Bắc Kạn cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Bắc Kạn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy du lịch nội tỉnh phát triển.

- Kiểm tra, rà soát thông tin báo chí, mạng xã hội về du lịch Bắc Kạn, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những thông tin, hình ảnh sai sự thật về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. S Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, cân đi khả năng bố trí nguồn ngân sách tỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định cấp dự toán ngân sách cho các đơn vị thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động quảng bá, thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch; lồng ghép thực hiện các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch Bắc Kạn tại các diễn đàn kinh tế, các chương trình, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động giới thiệu quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường cho các đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Bắc Kạn gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài nước; phối hợp trong việc hỗ trợ, sản xuất hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

6. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nhằm kết nối, liên thông các khu, điểm du lịch tạo điều kiện thuận cho phát triển du lịch.

7. Sở Xây dựng

Phối hợp, tư vấn, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện thành phố trong việc xây dựng các biển quảng cáo du lịch tấm lớn, các công trình phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh, địa phương và công tác tu bổ tôn tạo di tích để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Kạn đến với khách du lịch.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh theo đúng quy định; tăng cường chỉ đạo thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu, đim du lịch trên địa bàn tỉnh.

9. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng thông tin đin tử tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài giới thiệu chủ trương phát triển du lịch, sản phẩm du lịch và các điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh.

10. UBND các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử- văn hóa, các điểm du lịch tại địa phương.

- Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực và chủ động tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc liên kết, phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch.

- Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

11. Hiệp hội Du lịch tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tham gia vào hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua việc xã hội hóa.

Trên đây là Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 của UBND tỉnh./.