cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4654/TB-TCHQ ngày 22/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4654/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 22-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 893/TB-PTPLHCM ngày 25/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch Baron BL-1 (Chất hoàn tất dùng trong công nghiệp giấy)

2. Đơn vị nhập khẩu: Cty TNHH Hóa học ứng dụng Base VINA; Đ/c: Lô B7, Ô 1, Đường D2, KCN Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; MST: 3700883532.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032260922/A41 ngày 09/3/2015 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ copolyme acrylic phân tán trong môi trường nước, hàm lượng sau sấy 46.5 %.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Baron BL-1.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ copolyme acrylic phân tán trong môi trường nước, hàm lượng sau sấy 46.5 %.

Ký, mã hiệu, chủng loại: BL-1

Nhà sản xuất: Daiichi Toryo MFG.Ltd.

thuộc nhóm 32.09 “Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước”, phân nhóm 3209.10 “- Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl”, mã số 3209.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái