cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4053/TB-TCHQ ngày 06/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Flopolyme dạng nguyên sinh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4053/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 06-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 06-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4053/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 3137/TB-PTPLHCM ngày 24/12/2014, Công văn số 119/HQLBT-NV ngày 09/03/2015 của Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Flo-polyme dạng nguyên sinh, dùng SX LK xe gắn máy - RV1-011 DAIEL G383 (FLUOROELASTOMER) (mục 7).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty HHCN Chin Lan Shing Rubber Việt Nam; địa chỉ: KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai; mã số thuế: 3600552223.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10014099330/A12 ngày 22/09/2014 tại Chi cục HQ Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme vinyl fluoride-hexafluoropropylen, với chiều dày » 10mm, không đồng nhất, không có kích thước cố định.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: RV1-011 DAIEL G383.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme vinyl fluoride-hexafluoropropylen, với chiều dày » 10mm, không đồng nhất, không có kích thước cố định.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: DAIKIN FLUOROCHEMICALS (CHINA) CO., LTD, Trung Quốc.

thuộc nhóm 39.04 “Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác dạng nguyên sinh”, phân nhóm “- Fluoro-polyme”, phân nhóm 3904.69 “- - Loại khác”, 3904.69.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái