cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3778/TB-TCHQ ngày 24/04/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là Hoạt chất sản xuất thực phẩm chức năng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3778/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 24-04-2015
  • Ngày có hiệu lực: 24-04-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Trên cơ skết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 746/TB-PTPLHCM ngày 03/4/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Newmega Borage oil-Chiết xuất cây lưu ly-Hoạt chất sản xuất thực phẩm chức năng.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA; Địa chỉ: số 20, đại lộ Hữu Nghị, VSIP, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700621583.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026082582/A12 ngày 06/01/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu thực vật-Borage oil, đã tinh chế.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: NEWMEGA BORAGE OIL

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu thực vật-Borage oil, đã tinh chế.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 15.15 “Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đi về mặt hóa học, phân nhóm 1515.90 “- Loại khác”, phân nhóm - - Loại khác”, mã s1515.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Biểu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phốể t/hiện);
- Chi Cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái