cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2673/TB-TCHQ ngày 30/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung môi Polytetramethylene ether glycol (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2673/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 322/TB-PTPLHCM ngày 5/2/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung môi Polytetramethylene ether glycol

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH San Fang Việt Nam; địa chỉ: Lô II-4, KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu; Mã số thuế: 3500593145.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10028133243/E21 ngày 23/1/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polytetramethylene ether glycol, dạng rắn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Dung môi Polytetramethylene ether glycol

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polytetrametylene ete glycol, dạng rắn

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.”, phân nhóm 3907.20 “- Polyete khác:”, mã số 3907.20.10 “-- Polytetrametylen ete giycol” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Cường-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái