cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11679/TB-TCHQ ngày 25/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch polyester 104S dùng sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11679/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11679/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1989/TB-PTPLHCM ngày 28/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch polyester 104S dùng SX sơn (Mục 4 Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Sơn Đồng Nai; Địa chỉ: Đường số 7 KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3600451024.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007265845/A12 ngày 21/7/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Polyester chưa no, dạng lỏng trong dung môi hữu cơ là ethyl benzene, xylene và diisobutyl ketone …, hàm lượng dung môi < 50%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 104S

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Polyester chưa no, dạng lỏng trong dung môi hữu cơ là ethyl benzene, xylent và diisobutyl ketone…, hàm lượng dung môi < 50%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.”; phân nhóm 1 gạch “- Polyeste khác”; phân nhóm 3907.91 “-- Chưa no”; mã số 3907.91.30 “--- Dạng lỏng hoặc bột nhão” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái