cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 353/TB-TCHQ ngày 14/01/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 353/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 14-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 4078/TB-PTPLHCM-13 ngày 30/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Alkyd Resin JY 111 (nhựa alkyd resin nguyên sinh dạng lỏng)- Nguyên liệu sản xuất sơn phủ gỗ;

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Jinyong Việt Nam; địa chỉ: Đường N5, Khu công nghiệp Sóng Thần, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương; mã số thuế: 3701577376.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 5044/NKD05 ngày 30/10/2013 tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần-Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhựa alkyt, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Nhựa alkyt, dạng lỏng.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa alkyt, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Da Chuan Chemical Trading Company Limited, Trung Quốc.

thuộc nhóm 39.07 "Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh", phân nhóm 3907.50 "- Nhựa alkyt", mã số 3907.50.10 "- - Dạng lỏng hoặc bột nhão" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường